Апеляційне оскарження

Апеляційна скарга на рішення господарського суду

Для того, щоб порушити апеляційне провадження, Вам необхідно подати апеляційну скаргу на рішення господарського суду. Одразу зазначимо, що ніяких обмежень права на подання апеляційної скарги в законодавстві не снує. Єдине, про що треба пам’ятати: апеляційна скарга подається на рішення господарського суду, яке не набрало чинності.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку від дня його прийняття (або від дня підписання, якщо було оголошено лише вступну та резолютивну частини). Отже, Ви маєте десять днів на подання апеляційної скарги.

Тому рекомендуємо не очкувати, поки суд надішле Вам рішення, а звернутися до канцелярії на другий-третiй день після його оголошення.

Якщо Ви не встигли у встановлений строк подати апеляційну скаргу, Вам слід звернутися до суду з клопотанням про відновлення пропущеного строку, де чітко вказати причину пропущення строку подання апеляційної скарги. Відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги можливе протягом трьох місяців від дня прийняття рішення.

Клопотання подається разом з апеляційною скаргою.

Зазначимо, що перегляд за апеляційною скаргою здійснюватиме апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження вiдповiдного місцевого суду. Проте подавати апеляційну скаргу Вам слід саме до місцевого господарського суду, який розглядав Вашу справу.

Ваша скарга разом з матеріалами справи буде надіслана цим судом протягом п’яти днів до вiдповiдного апеляційного господарського суду.

Апеляційна скарга, як i позовна заява, подається в письмовий формі та повинна вiдповiдати вимогам, що висуваються до її змісту.

Зміст апеляційної скарги

найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга;

найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;

вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство i матеріали, що є у справа або подана додатково;

перелік документів, доданих до скарги.

Якщо Ви не знаєте найменування апеляційного господарського суду, до

якого подається скарга, інформацію про це можна отримати, звернувшись до

місцевого господарського суду, в якому розглядалася Ваша справа.

Апеляційний господарський суд має певні, чітко визначень повноваження, тому вимоги в апеляцiйнiй скарзі слід формувати з урахуванням цих повноважень.

Вимоги до апеляційної скарги

В апеляцiйнiй скарзі слід вимагати:

або скасування рішення місцевого господарського суду (повністю

чи частково),

або зміни рішення.

Якщо Ви вимагаєте змінити рішення місцевого господарського суду, Вам

слід зазначити також, що i як саме необхідно зманити. Але при цьому слід пам’ятати, що вимоги, які Ви висуваєте в апеляцiйнiй скарзі, повинні бути в межах тих вимог, що були предметом розгляду в господарському суді першої інстанції.

Крім того, в апеляцiйнiй скарзі слід навести підстави, з яких порушено

питання про перегляд рішення місцевого господарського суду. При цьому ми

рекомендуємо Вам наголошувати на:

1) неповному з’ясуванні обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеності обставин, що мають значення для справи, які мiсцевий

господарський суд визнав встановленими;

3) невiдповiдностi висновкiв, викладених у рiшеннi мiсцевого господарського суду, обставинам справи;

4) порушеннi або неправильному застосуваннi норм матерiального чи

процесуального права.

Саме за їх наявностi апеляцiйний господарський суд приймає рiшення

про скасування або змiну рiшення мiсцевого господарського суду.

Поряд з пiдставами для перегляду рiшення мiсцевого господарського суду Вам слiд навести обгрунтування своїх висновкiв. Наприклад, якщо Ви стверджуєте, що суд неповно з’ясував обставини, що мають значення для справи, то необхiдно вказати, якi саме обставини не були з’ясованi та яким чином вони пiдтверджують Вашi вимоги, наведенi в позовнiй заявi.

При цьому не слiд повторювати знову всi свої аргументи, викладенi в позовнiй заявi. Апеляцiйний господарський суд i так має змогу з ними ознайомитися (i зобов’язаний це зробити), оскiльки до нього разом з Вашою заявою будуть також надiсланi всi матерiали справи, зокрема i Ваша позовна заява.Зосередьте увагу на тих аргументах, якi вiдповiдач не змiг спростувати в ходi судового розгляду в судi першої iнстанцiї, а також на тих, якi не вiдображенi в

позовнiй заявi.

Для пiдтвердження своєї позицiї можна подати докази та документи, що не подавалися до господарського суду першої iнстанцiї. Проте для їх прийняття апеляцiйною iнстанцiєю, Вам необхiдно буде обгрунтувати неможливiсть їх подання суду першої iнстанцiї з причин, що вiд Вас не залежали.

Якщо пiдставою для перегляду рiшення мiсцевого господарського суду

Ви висуваєте факти порушення або неправильного застосування норм проце-

суального права, слiд пам’ятати, що апеляцiйний господарський суд прийме позитивне для Вас рiшення лише в тому випадку, якщо Ви доведете, що такi порушення призвели до прийняття неправильного рiшення.

Підстави для скасування рішення господарського суду

 

Порушення норм процесуального права, що є пiдставою для
скасування рiшення господарського суду:

 

1) справу розглянуто господарським судом у незаконному складi колегiї суддiв;

2) справу розглянуто господарським судом за вiдсутнiстю будь-якої iз сторiн, не повiдомленої належним чином про мiсце засiдання суду;

3) господарський суд прийняв рiшення про права i обов’язки осiб, що не були залученi до участi у справi;

4) рiшення не пiдписано будь-ким iз суддiв або пiдписано не тими суддями, якi зазначенi у рiшеннi;

5) рiшення прийнято не тими суддями, якi входили до складу колегiї, що розглядала справу;

6) рiшення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територiальної пiдсудностi, крiм випадкiв, коли пiдсуднiсть змiнилася в процесi розгляду справи.

Апеляцiйна скарга, як i позовна заява, пiдписується особою, яка подає скаргу, або її представником. Якщо скарга пiдписується представником, до неї необхiдно додати документи, що пiдтверджують його повноваження (довiренiсть, наказ тощо).

Перед тим, як подати скаргу до апеляцiйної iнстанцiї, Вам потрiбно сплатити державне мито та надiслати копiю скарги iншiй сторонi у справi.

Розмiр державного мита становить, як правило, 50% ставки, що Ви сплатили пiд час подання заяви для розгляду спору в першiй iнстанцiї. Винятком є випадки, коли у спорах майнового характеру Ви змiнюєте розмiр оспорюваної суми. У цьому випадку розмiр державного мита становить 50% ставки, обчисленої на основi оспорюваної суми.

Документи, що свiдчать про сплату державного мита та про надсилання копiї скарги iншiй сторонi, слiд додати до апеляцiйної скарги.

Сторона у справi, якiй надiслано копiю апеляцiйної скарги, має право подати на неї свiй вiдзив. Такий вiдзив надсилається особi, яка подала апеляцiйну скаргу до апеляцiйного господарського суду.

З питань складання апеляційної скарги звертайтеся: стаціонар +38 (032) 247-35-44; моб. Kyivstar +38 (096) 0020100